Bostadsgård bjälklag omgestaltning Lund trädgård

Utveckling av bostadsgård, Lund

Våren 2023 vick vi i uppdrag att omgestalta delar av en befintlig bostadsgård i centrala Lund. Husen ligger längs med det populära Hardebergaspåret i centrala Lund och de boende önskade bättre möjligheter att mötas, trevligare grönska och bättre fungerande ytor. I den inledande fasen gjordes analys med åtgärder och utvecklingsplaner...

Se projektet
Växthus trädgårdsdesign Professorstaden

Professorstaden, Lund

Den gamla villan från förra sekelskiftet fick en varsam renovering invändigt. Samtidigt planerades trädgården om för att passa familjens intressen. Arkitektens öga för detaljer och genuina material inspirerade till en trädgård med samma upplevelserikedom som insidan. I dialog med arkitekt och beställare utvecklades den gröna visionen för platsen och en...

Se projektet
Börringe kloster

Börringe kloster

Börringe kloster är en plats där de historiska vingarna slår med tex rester av det gamla klostret med anor från 1500-talet och den vackra slottsbyggnaden i gustaviansk stil från 1700-talet. För att utveckla plasten och ta hand om de byggnader i parken som idag har mist sin funktion såsom de...

Se projektet
FORTH Krook & Tjäder Skärpa Studio

Ortopediskt centrum Hässleholm

Som underkonsult till Lava Studio i Malmö har vi under hösten tagit fram växtval till Hässleholms nya ortopediska centrum för Regions Skånes räkning. Under visionen ”Grönt är skönt” har arkitekter (Krook & Tjäder), konstnärer (konstnärsgruppen Mussea) och landskapsarkitekter (Lava studio) format platsen som ska vara FFU i mars 2022. Naturen...

Se projektet

Havsnära plantering med specialiserade växtval.

I speciella ståndorter krävs väl uttänkta växtval. I det här uppdraget behövde beställaren specialiserade växtval till deras trädgård längs Skånes östkust. Tallhed på ren sand med ett ytterst lite förna ger en ståndort som kräver sitt växtval. För att kunna etablera perennerna sköljdes rötterna rena från jorden, för att det...

Se projektet
St Hans kyrka Norra Fäladen Lund Landskapsarkitekt Lunds pastorat

Inventering av grönytor Lunds Pastorat

Vi på Skärpa Studio har det senaste halvåret haft möjligheten att inventera Lunds pastorats gröna miljöer utifrån användarbehov, skötsel och utveckling.  Frågor Svenska kyrkan ville att vi skulle besvara var: Matchar kyrkans verksamhet och krav på de yttre miljöerna med det som faktiskt finns att tillgå? Hur ser grönytorna ut...

Se projektet
köksträdgård trädgårdsdesign odla i skolan pedagogisk odling permakultur jord till bord lund

Pedagogisk Skolträdgård

Med utgångspunkt i platsens förutsättningar växer en pedagogisk skolträdgård fram på höjden utanför Lund. Skärpa Studio har fått i uppdrag att utforma den nya skolodlingen i Hardeberga. Trädgården kommer bli en möjlig grogrund kring lärande, om odling och det vi äter, för skolbarn från hela kommunen. På 1000 kvm ska...

Se projektet
Trädgårdsdesign ståndort sandjord veberöd lund

Trädgård med Skogskaraktär

Den nybyggda villan får en lummig trädgård med skogskaraktär och växter anpassade för platsen. Vegetationen komponeras för att klara av förutsättningarna som råder: en uppväxt barrskogsdunge i sandmark. Här fanns redan inslag av både gran och tall men också bok, ek och björk. Örtskiktet rymmer blåbär, skogskovall och olika ormbunkar....

Se projektet
hästgård trädgårdsdesign skåne lund malmö växter landscaping trädgårdsarkitek

Hästgård Blentarp

I detta naturljuva landskap ligger vår hästgård inbäddad i hagmarker, skogsdungar och milsvida utsikter. Här bedrivs företagsverksamhet med fokus på hästar. De förutsättningar som finns på platsen är sandjorden men också ett högt grundvatten bara någon meter ner i jordlagerna, vilket skapar en god möjlighet till vackra grusplanteringar och ett...

Se projektet
bostadsgård trädgårdsdesign trelleborg skåne

Omgestaltning, BRF Asargård

Uppdraget omfattar framtagning av markplan till bygglovshandling samt detaljerat växtförslag till de nya ytorna runt bostadshuset i Trelleborg. Växter anpassade till platsen och kombinerade på rätt sätt ger en dynamisk plantering som snabbt blir lätt att underhålla.

Se projektet
Scandic gestaltningsförslag växtkomptens dagvatten Bostadsrättfsörening BRF hotell landskap arkitekt trädgårdsingenjör trädgård Lund Skåne

Konceptplan Scandic

Konceptplan framtagen utifrån befintlig interiör konceptplan samt med utgångspunkt i verksamhetens kärna. Scandic Star är en av regionens största träffpunkter inom konferenverksamhet med hotellanläggning. De har möjligheter att hålla stora evenenmang såsom konferenser, konserter och teaterpjäser. Här kan de ytter miljöerna bl.a. förlänga restaurangens serveringsmöjligheter sommartid, mingelytorna vid konferanspauserna eller...

Se projektet

Allhelgonakyrkans park

Under hösten 2019 arbetade vi fram ett förslag till parken kring Lunds andra största kyrka, den mycket älskade och välbesökta Allhelgonakyrkan. Uppdraget var ett s.k parallelluppdrag där det stod klart strax innan jul att vi får fortsatt förtroende för just vår idé!

Se projektet
takträdgård bjälklag gestaltningsförslag växtkomptens dagvatten landskap arkitekt trädgårdsingenjör trädgård Lund Skåne

BRF Bjeredsparken

Omgestaltning av befintlig bjälklagsträdgård. Här har vi med små justeringar fått fram en trivsam innegård att stanna upp och vistas i. Fler sittplatser med gröna blickfång och inramingar skapar ytor för den mänskliga skalan. Växtsubstrat och växtval är framtaget efter bjälklagsträdgårdens speciella förutsättningar med begränsad volym i planteringsytor och krav...

Se projektet
Bostadsgård Malmö

Bostadsgård, Malmö

På den gamla innergården på Gamla Väster i Malmö fanns ett stort behov av förändring; det gamla sjuka vårdträdet behövdes plockas bort, markbeläggningen göras om och disponeringen av yta ses över utifrån nya behov.  Med varsamhet och i samråd med föreningen tog Skärpa fram ett förslag på ny rumslighet och...

Se projektet
BRF Trelleborg Skåne Bostadsrättsförening växter

Kv Bävern

Till dessa flerfamiljshus i Trelleborg stod Skärpa Studio för växtval till befintliga ytor. Perenner och lökar i varierande höjd och funktion planerades in till denna solbelyst södersida. Här kommer lökar tidig vår och möter spirande gräs och perenner, sommarblomningen med höjd och karaktär, sist men inte minst vintervärdet av fröställningar...

Se projektet
parklik företagsentré, parkmiljö, landskapsplanering, trädgårdsingenjör

En parklik företagsentré

Utgångsläget för entréparken var en skarp slänt med makadam, gräsytor med ett utlopp för dagvatten rinnande tvärs genom. Dagvattnet hade bakåtfall vilket resulterade i stående vatten. Målbilden skulle vara en företagsentré som kändes frodig, inbjudande och med parkkänsla. En plats att sitta och äta sin glass en varm dag och...

Se projektet

Brf. Ringsted, HSB Malmö

Brf. Ringsted hade genomgått en tung renovering av både tak och fasader. Stora byggnadsställningar hade ställts upp under lång tid och mycket av den gamla växtligheten från 40-talet hade farit illa. Kvar var en bostadsgård i nöd med stort behov av grön kärlek. Uppdraget började 2015 med en inventering av...

Se projektet
Bostadsgård Malmö Limhamn Växtkoncept Växtförslag bjälklag ståndort skärpa studio

Växtkoncept, BRF Limhamn

Ståndortsanalys och framtagande av koncept till nya planteringar på bostadsgård på Limhamn. De befintliga ytorna upplevs svårskötta och växterna lämpar sig inte för platsen vilket märks på helheten. Vi tar fram växtkompositioner till samtliga ytor där växterna arbetar dynamiskt över tid och ger höga estetiska värden hela året.

Se projektet

Genom att surfa på denna sida godkänner du att vi använder cookies