Allhelgonakyrkans park

Allhelgonakyrkan gestaltningsförslag växtkomptens dagvattenhantering landskap arkitekt trädgårdingenjör trädgård Lund Skåne

Alla själars park: Vi tror på styrkan i det gröna

Under hösten 2019 arbetade vi fram ett förslag till parken kring Lunds andra största kyrka, den mycket älskade och välbesökta Allhelgonakyrkan. Uppdraget var ett s.k parallelluppdrag där det stod klart strax innan jul att vi får fortsatt förtroende för just vår idé!

En idé och ett koncept som baseras i stor grad till de befintliga växtvärdena som finns på plats och hur man kan utveckla dessa. De stora karaktärsgivande träden, såsom lindallén, får förstärkning av lägre blommande mellanskikt för att sedan tillsammans med lägre buskskikt och perennytor skapa en mångfald och dynamik som idag speglar kyrkans mångfacetterade verksamhet. Vi har i vårt förslag en omfattande plan hur växternas ordning och roll ska lyfta varandra till en plats som upplevs som naturlig och harmonisk men också med en god portion av wow-effekt. Vår idé att bygga intressanta miljöer med utgångspunkt från kontraster i ljus, slutet/öppet samt variation i upplevelserikedom kommer ge kyrkan en möjlighet att större utsträckning använda sin park i verksamheten och för den dagliga parkbesökaren att få med sig en bit av kyrkans värdegrund med sig på promenaden. Här kommer finnas möjligheter till utomhuskonserter, dop, vigslar, lek och bus och allt där emellan. Återigen kommer Allhelgonakyrkan och Alla Själars Park få en central roll i Lundabornas sinne.

Ny paradtrappa i väst
Allhelgonakyrkan gestaltningsförslag växtkomptens dagvattenhantering landskap arkitekt trädgårdingenjör trädgård Lund Skåne
Visionsbild vigselrum Allhelgonakyrkan Lund
enkelt stenmjöl även den. för olika aktiviteter. En gångväg till livets museums nya entré anlägges, bestående av östra gångvägen upp till kyrkan dras om för att få till en sammanhängande gräsmatta in till kyrkan kommer behållas som den är i dag och bestå av befintligt stenmjöl. Den kyrkan. Övrig sten runt byggnaden kommer att ligga kvar precis som idag. Körvägen en känsla av piazza eller en generös mötesplats som fungerar som ett förrum till grå Bjärlövsgraniten som även här bildar en enhet med trapporna och ger entrésidan samt Scenrummet. I planet utanför kyrkan kommer Lundastenen få ge plats till den packat stenmjöl samt återanvänd Lundasten som kommer att finnas både i Gläntan Markmaterialen i parken förutom graniten och teglet i trapporna kommer att bestå av MARKMATERIAL lätt att orientera sig.mörkret.Trappstegens belysning får blicken att följa ljuset och gör det man se kyrkan upplyst med ett varmt ljus, en stilla fokuspunkt i fördröja dagvattnet och komma växterna tillgodo. På kvällen kan spännande och dynamisk plats. Planteringarna har även för avsikt att växtlighetens mjuka och rörliga uppenbarelse vilket gör det till en och välkomnar människor hit. Dess fasta formspråk kontrasteras i trapporna fungerar som viktiga entréer till parken, de bjuder in staden mönsterläggning inspirerat från detaljer i kyrkan. De generösa en del av viloplanen kommer tegel få bilda stora mattor med Bjärlövsgranit som även finns som ett av materialen i spårvägslinjen. I De tillgänglighetsanpasssade trapporna och viloplanen är i grå mötas, stanna upp eller passera.att ta en paus på en av sittplatserna eller murarna - här kan man långsamt sluttande vägarna upp mellan växternas spiror och flor - för skapar ett valv in i parken. Du kan ta trapporna eller kanske de förlängda perspektivet från Clemenstorget - med bokträdet som över ytan - kyrkan landar mjukt i parkens gröna strukturer. Det ner kyrkans material i markplan ger känslan av att byggnaden speglas tegelfasad kommer igen i murarna i entrén. Att på detta sätt plocka vi återfinner i kyrkobyggnaden. De horisontella linjerna i kyrkans till parken. Stegen och avsatserna kantas av det varmröda teglet som Trapporna och dess mjuka planteringar är inbjudande entrépunkter uppgångar - finns det en väg för alla.livet att gå, precis som variationen i trappstrukturen med sina olika de bibliska systrarna Marta och Maria är att det finns olika vägar i mönster - här finns en uppgång för alla. En symbolik i berättelsen om -betonar vi vikten av att inte rangordna människor eller beteendedet är inte vår uppgift att döma eller värdera andras val av väg. Här Hur vi väljer våra vägar i livet finns det många anledningar till, men - MARTA & MARIAS TRAPPORDEN VÄLKOMNANDE TRAPPAN MOT STADEN alla själars park
Illustrationsplan

Plats: Allhelgonakyrkan, Lund

Kategori: Parallelluppdrag

Uppdragsgivare: Svenska kyrkan, Lunds pastorat

År: 2019 - Pågående

Växtkaraktär: Park

Projektledare: Anna-Karin Ekwall & Lotta Jacobsson

Genom att surfa på denna sida godkänner du att vi använder cookies