Portfolio

Allhelgonakyrkans park, Lund

Under hösten 2019 arbetade vi fram ett förslag till parken kring Lunds andra största kyrka, den mycket älskade och välbesökta Allhelgonakyrkan. Uppdraget var ett så kallat parallelluppdrag där det stod klart strax innan jul att vi får fortsatt förtroende för just vår idé!

En idé och ett koncept som baseras i stor grad till de befintliga växtvärdena som finns på plats och hur man kan utveckla dessa. De stora karaktärsgivande träden, såsom lindallén, får förstärkning av lägre blommande mellanskikt för att sedan tillsammans med lägre buskskikt och perennytor skapa en mångfald och dynamik som idag speglar kyrkans mångfacetterade verksamhet.
Vi har i vårt förslag en omfattande plan hur växternas ordning och roll ska lyfta varandra till en plats som upplevs som naturlig och harmonisk men också med en god portion av wow-effekt. Vår idé att bygga intressanta miljöer med utgångspunkt från kontraster i ljus, slutet/öppet samt variation i upplevelserikedom kommer ge kyrkan en möjlighet att i större utsträckning använda sin park i verksamheten och för den dagliga parkbesökaren att få en bit av kyrkans värdegrund med sig på promenaden. Här kommer finnas möjligheter till utomhuskonserter, dop, vigslar, lek och bus och allt där emellan.
Återigen kommer Allhelgonakyrkan och Alla Själars Park få en central roll i Lundabornas sinne.
Allhelgonakyrkan Lund

Alla själars park: Vi tror på styrkan i det gröna