Konsult - Ritning - Anläggning

Vi skapar levande, gröna rum med utgångspunkt i människan och platsen. Med fokus på växter planerar och utformar vi gröna utemiljöer, där vi tar ett helhetsgrepp – från den övergripande upplevelsen ner till minsta detalj.

VI FÅR HUS, TRÄDGÅRDAR, STÄDER, PROJEKT OCH MÄNNISKOR ATT BLOMSTRA

Vi tar oss an många olika sorters uppdrag från arkitekter, fastighetsägare, bygg- och anläggningsfirmor, landskapsarkitekter, stadsplanerare och privatpersoner. Vill du också uppleva vilken skillnad grönska och vår gröna expertis kan göra? Boka in ett möte med oss!

PORTFOLIO

Nyansera grönt Skärpa studio seminarium

Nyansera Grönt I & II

En föreläsningsserie i egen regi med inbjudna talare.
Syftet är att skapa en plattform för nätverk mellan yrkeskategorier och skapa samsyn på vikten av det gröna i staden.

Hur använder vi växter på bästa sätt i stadens utmanande klimat? Hur kan vi tillsammans se till att de gröna miljöerna får bli så viktiga som forskningen visar att de är? Hur kan vi lyfta fram perennernas roll i framtidens gröna rum? Hur skapar vi planteringar som är långsiktigt fungerande ur ett mångfaldsperspektiv? Kan artrikt vara lättskött? Hur kan vi samverka över de olika verksamhetsområdena?
Örsjöbelysning Skärpa studio Lanskapsplanering

Örsjö Belysning utemiljö, Nybro

Många företag har outnyttjade grönytor runt sina företag, detta kan bli en start för hur vi arbetar på ett bättre sätt för våra medarbetares hälsa och för vår miljö och på sikt klimatet. Har man en ekonomisk vision som sträcker sig lite längre än planering och anläggning av grönytorna ser man vilka möjliga ekonomiska vinningar man kan uppnå genom en friskare personal.
Powerperenner föreläsning Stångby akademi Skärpa studio

Power Perenner föreläsningsturné

Power Perenner för framtiden – enligt Skärpa studio. En föreläsning för Stångby Akademi under Mars 2023.

”Skärpa studio delar med sig av sin syn på Perennernas viktiga roll i vår gestaltade livsmiljö. Under dagens föreläsningar djupdyker vi i perennernas komplexa värld; strategier, ståndort och succession samt deras potential som gröna element i vegetationsbyggnad.”
ortopedisk center Hässleholm

Ortopediskt centrum, Hässleholm

Som underkonsult till Lava Studio i Malmö har Skärpa Studio tagit fram växtval till Hässleholms nya ortopediska centrum för Regions Skånes räkning. Under visionen ”Grönt är skönt” har arkitekter (Krook & Tjäder), konstnärer (konstnärsgruppen Mussea) och landskapsarkitekter (Lava studio) format platsen som ska vara FFU i mars 2022.
Hovhaga Växjö landskapsarkitektur torg

Entrétorg ICA, Växjö

2020 fick Skärpa uppdraget att ta oss an ett litet entrétorg utanför Växjö. En mötespunkt med många olika flöden och funktioner där växterna ramar in rummet och leder besökaren rätt. Men också en plats att mötas och att dröja sig kvar på. Vackra och hållbara material som tegel och granit ger platsen karaktär.

Mariagården, Karlskrona

Skärpa Studio har under 2023 arbetat fram en karaktärsplan-mark över delar av församlingens utemiljö till Mariagården där vi har agerat samarbetspartner och underkonsult till arkitektkontoret Bjartmar & Hylta. Huvudbeställare är Svenska kyrkan, Lyckå församling i Karlskrona.

Församlingen är i stort behov av nya mer funktionella lokaler och större umgängesytor, både inomhus och utomhus. Bjartmar & Hylta har tagit fram ett gestaltningsförslag för om-och utbyggnad av Mariagården nya arkitektoniskt spännande kyrkorum med rymd, luft och ljus – ett rum för gudstjänst, andakt, stillhet och reflektion men också ett aktivt rum för körsång, musik och ungdomsaktiviteter. Önskemål finns om en trivsam terrass och utemiljö för kyrkkaffe, samvaro och utomhusaktiviteter.